Skip to main content

Ouders

De Stichting Brevoordt is een ondersteunende dienst voor de scholen die zijn aangesloten bij de stichting. Het betreft in dit geval 19 scholen, verdeeld over 7 verschillende schoolbesturen. 

De ouders zullen de medewerkers van Brevoordt ontmoeten tijdens Zorgteams of andere besprekingen binnen de basisschool als het gaat om het bespreken van leerlingen. Vragen over het functioneren of inzetten van de medewerkers van Brevoordt kunnen ouders het best neerleggen bij de intern begeleider van de school waarop hun zoon of dochter zit.
In die besprekingen kunnen mogelijk fricties ontstaan en we wijzen ouders op hun recht om eventuele ontevredenheid om te zetten in een klacht, die ingediend kan worden. Zie daarvoor ook de klachtenregeling in de map Ouders.

Ouders kunnen ook vragen hebben over het wel en wee van hun kind op school. Natuurlijk gaan ze dan eerst in gesprek daarover met de leerkracht en/of andere medewerkers van die school. Mocht dat niet afdoende antwoord of oplossing bieden, dan kan er contact worden gezocht met het samenwerkingsverband Passend  Onderwijs waar alle schoolbesturen van Brevoordt bij aangesloten zijn. Dat is in deze regio het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. We wijzen u op twee belangrijke aspecten hierbinnen:

  • bezoek de website www.swvoostachterhoek.nl  voor uitgebreide informatie over het functioneren en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit dat samenwerkingsverband
  • voor de regio Oost Achterhoek (alle scholen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk) is één centraal telefoonnummer beschikbaar waar iedereen (en dus ook ouders) terecht kan met een vraag over de ondersteuning van kinderen die meer aandacht nodig hebben. U belt dan naar het Regionaal AanmeldPunt (RAP) 0543-512593.