Skip to main content

Organisatie

Brevoordt is een stichting en heeft de status van Centrale Dienst, conform artikel 86 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). 
De stichting kent een Algemeen Bestuur, waarbinnen een Toezichthoudend Bestuur en een Directeur Bestuurder, die zorg draagt voor alle beleidsvoorbereidende, uitvoerende werkzaamheden en bestuursvertegenwoordigende activiteiten naar buiten.

Het toezichthoudend deel van het Algemeen Bestuur bestaat uit één bestuurlijk vertegenwoordiger per aangesloten schoolbestuur. 

De stichtingsdoelen en -opzet zijn geborgd in de statuten, die het laatst zijn vastgesteld op 9 juli 2015.
De onderliggende bestuursfilosofie is Policy Governance.
Het toezichthoudend bestuur heeft in haar Toezichtskader het mandaat voor de directeur bestuurder geformuleerd. 
In de map Organistatie-Bestuur zijn zowel de Statuten als het Toezichtskader opgenomen. 

Organigram

Management

Directeur-bestuurder: Susan Teerink

bezoekadres:
St. Brevoordt    
Morsestraat 21a
7101 JA Winterswijk
Telefoon: 0543-512593
Email: info@brevoordt.nl
postadres:
St. Brevoordt 
Postbus 391
7100 AJ Winterswijk

Kernwaarden

De ondersteuning vanuit Stichting Brevoordt is gebouwd op de volgende kernwaarden:

 • inspireren en enthousiasmeren
 • denken en handelen vanuit kansen
 • werken vanuit gelijkwaardigheid en respect
 • ontwikkelings- en opbrengstgericht zijn
 • handelen vanuit een systemische benadering

Missie

Het ondersteunen van mensen en processen vanuit optimisme, inzicht, respect en doelgerichtheid leidt tot doorontwikkeling naar een onderwijssysteem dat elk kind de mogelijkheid geeft om zich binnen zijn mogelijkheden optimaal te ontwikkelen.

Visie

Vanuit kernwaarden en missie ontstaat een werkwijze, die herkenbaar is in de volgende statements:

 • werken vanuit passie, motivatie en verantwoordelijkheid
 • praten in termen van kansen en oplossingen
 • ontwikkelen op basis van gelijkwaardigheid en respect, vraag-gestuurd en planmatig en vanuit eigen-kracht denken
 • leren van en met elkaar vanuit een open, nieuwsgierige en reflectieve attitude
 • veranderen vanuit de brede context van systemisch denken.

Kernactiviteiten / doelstelling

De medewerkers van stichting Brevoordt werken binnen een netwerk van professionals, die vanuit verbinding komen tot de beoogde één kind – één plan aanpak.

Scholen worden op alle niveaus (kind, leerkracht, groep, systeem) vraag-gestuurd en doelgericht ondersteund.

Dit leidt tot:

 • sterkere smalle ondersteuningsscholen
 • smalle ondersteuningsscholen die zich doorontwikkelen tot brede ondersteuningsscholen
 • brede ondersteuningsscholen die zich ontwikkelen tot meer inclusief gerichte scholen.

Speerpunt binnen de ondersteuning van het systeem is het optimaliseren van de één-zorgroute binnen elke school met de interne begeleider als autonome regisseur van de schoolinterne ondersteuning.